Tuesday, March 8, 2016

[2016.03.09] FOR THE WEEK STARTING MARCH 5 2016

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting March 5 2016


15 SOME TIME AFTER
  Can : Hung Gau Hung Gau Yi Hau
  Christine Fan Wai Kei

14 LIFE IS BEAUTIFUL
  Can : Mei Lai Yun Sun
  Gary Chaw (Cho Gat)

13 THE FAKE LOVERS
  Can : Ga Nam Yau
  Evan Yo (Choi Man Yau)

12 FELIX VILLA YOUTH
  Can : Fei Lai Tse Siu Nin
  Hins Cheung King Hin

11 WHY NOT REMINISCE
  Can : But Yu Wai Lim
  Chen Chusheng

10 WYNNER SPIRIT
  Can : Won Na Jing Sun
  The Wynners

 9 MEANT TO BE
  Can : Jui Ho Dik On Pai
  Christine Fan Wai Kei featuring Fish Leong Jing Yu

 8 TRY
  Patrick Brasca X Jay Chou (Chow Kit Lun)

 7 NIGHT SKY STAR
  Can : Yeh Mok Tin Sing
  C AllStar

 6 IN PAIR
  Can : Seung Seung
  Gin Lee (Lee Hung Yi)

 5 BEFORE FAREWELL
  Can : Go Bit Ji Chin
  Jason Chan Pak Yu

 4 I'VE NEVER BEEN TO ME
  Can : Wai Si Gei Yi Si Gei
  Where Chou (Chow Wai)

 3 THE KEY
  Can : Guan Gein Chi
  JJ Lin (Lee Chun Kit)

 2 2+0-1
  Can : Yi Gam Ling Ga Yut
  Su Yunying (So Won Ying)


 1 FULL HOUSE
  Can : Moon Jor
  Li Ronghao

No comments:

Post a Comment