Tuesday, April 30, 2013

[2013.05.01] SATURDAY, APRIL 27 2013

GLOBAL CHINESE SONG CHART
For Saturday, April 27 2013

15 TENDER HEART TENDER LUNG
  Can : Yiu Sum Yiu Fai
  Jason Chan Pak Yu

14 SO IN LOVE
  Ella Koon Yun Na

13 MARKSMAN
  Can : Seh Sau
  Magic Power

12 MUSIC COLONY
  Can : Yum Lok Jik Mun Dei
  C AllStar

11 TOGETHER
  Can : Joi Yut Hei
  Anson Hu (Wu Yin Bun), Gillian Chung Yun Tung

10 BORED BOY
  Can : Mo Liu Nam Hai
  Gary Chaw (Cho Gat)

 9 THE VOICE OF HEART
  Can : Yut Sau Sum Gor
  Summer Jike Junyi
http://youtu.be/DOyJUfQczmI

 8 THE WEIGHT OF SWEAT
  Can : Hong Shui Dik Chung Leung
  Anthony Neely (Ngai On Tung)

 7 ACTUALLY NO
  Can : Kei Sut Toh Moot Yau
  Aska Yang (Yeung Chung Wai)

 6 CATCHER IN THE RYE
  Can : Muk Tin Bo Sau
  Bai An (Bak On)

 5 DARK KNIGHT
  Can : Hak Um Keh Si
  JJ Lin (Lam Chun Kit)

 4 FAREWELL TO ME
  Can : Go Bit Ngor
  Fiona Sit Hoi Kei

 3 LAST DEPARTURE
  Can : Jui Hau Dik Hong Ban
  Sara Liu (Lau Sik Kwan)

 2 SUPERFICIAL WOUND
  Can : Pei Oi Seung
  Kelly Chen Wai Lam


 1 ELENA
  Can : Oi Lum Na
  Power Station

No comments:

Post a Comment