Tuesday, February 26, 2013

[2013.02.27] SATURDAY, FEBRUARY 23 2013

GLOBAL CHINESE SONG CHART
For Saturday, February 23 2013

15 COLD JOKE
  Can : Lan Siu Wa
  Fiona Sit Hoi Kei

14 BABY MY TREASURE
  Can : Bo Bui Ngor Dik Bo
  A-Niu

13 QUEEN RESTAURANT
  Can : Wong Hau Chan Ting
  Ivana Wong Yuen Chi

12 THE FACE THAT LAUNCHED A THOUSAND SHIPS
  Can : King Gok King Sing
  Karen Mok Man Wai

11 LOVE YOU, NO MATTER WHAT
  Can : Oi Nei Moot Cha
  Jay Chou (Chow Kit Lun)

10 SO HOT
  Kelly Chen Wai Lam

 9 OVER THE WALL
  Can : Fan Cheung
  Robynn & Kendy
http://youtu.be/F1C9zIA50Eo LOVE INSTANTLY
  Can : Oi Lap Hak
  Khalil Fong Datong
http://youtu.be/B0B0oLCTbg0

 8 IMPERFECT
  Can : Lan Siu Wa
  Pakho Chau

 7 END
  Can : Yuen
  Eason Chan Yik Shun

 6 THE BLESSING OF GOOD FRIENDS
  Can : Ho Pung Yau Dik Juk Fuk
  A-Lin Huang

 5 I WANT TO GIVE YOU
  Can : Ngor Yiu Cup Nei
  Harlem Yu Ching Hing, Momo Wu Mochou

 4 NOT THAT DIFFERENT
  Can : Moot Yau Sup Mor But Tung
  Qu Wanting

 3 FEELING PRISONER
  Can : Gum Gok Fan
  Magic Power

 2 12 ZODIAC
  Can : Siu Yi Sun Chiu
  Wang Leehom


 1 THE PROCESS
  Can : Gaing Gor
  Rene Liu (Lau Yeuk Ying)

No comments:

Post a Comment