Tuesday, October 15, 2013

[2013.10.16] SATURDAY, OCTOBER 12 2013

GLOBAL CHINESE SONG CHART
For Saturday, October 12 2013

15 I MISS YOU
  Can : Ngor Ho Seung Nei
  Soda Green

14 YEARN
  Can : Heung Wong
  Li Jian

13 KEEP DREAMING
  Can : But Seung Sing
  Koala Liu Sihan (Lau Si Hom)

12 WHEN THE RIGHT PERSON IS WRONG
  Can : Dui Dik Yun Chor Dik Si Hau
  Jin Chi (Gum Chi)

11 I BELIEVE I CAN
  Can : Ngor Seung Shun
  Momo Wu (Ng Mok Sau)

10 LET YOU FLY
  Can : Yeung Nei Fei
  Michael Wong (Kong Leung)

 9 TOUCH THE EARTH AND EARTH HEART
  Can : Dim Dim Tin Dei Sum
  Alan Tam Wing Lun
http://youtu.be/-OEYNTH0S70

 8 FREE TO ROAM
  Can : Yum Ngor Hung
  Eason Chan Yik Shun

 7 THE STORY OF ROSE
  Can : Mui Gwai Dik Goo Si
  Gin Lee

 6 LOVE IS ONE METER AWAY
  Can : Oi Ching Ling Ngor Yut Gung Chet
  Hu Xia

 5 LOVE A LITTLE
  Can : Oi Yut Dim
  Wang Leehom, Zhang Ziyi

 4 LOVE A LITTLE
  Can : Oi Yut Dim
  Wang Leehom, Zhang Ziyi

 3 TORN MIFFY
  Can : Por Liu Dik Mai Fei Toh
  Joey Yung Cho Yi

 2 TANGLE
  Can : Chin
  Wu Jiahui (Ng Ka Fai) X Cheryl Lee Yun Yi


 1 THE NAME OF TEAR
  Can : Ngan Lui Dik Ming Ji
  Kay Tse On Kay

No comments:

Post a Comment