Tuesday, January 2, 2018

[2018.01.03] FOR THE WEEK STARTING DECEMBER 30 2017

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting December 30 2017


15 LIGHT OF THE CITY
  Can : Sing Si ji Guong
  Li Jian

14 THE FOOL
  Can : Jui Bun Din Yun
  A-Bin Fang (Fong Man Bun)

13 YI TANG
  Can : Yut Tung
  Chris Lee Yuchun

12 NINE WAYS TO ENJOY LONELINESS
  Can : Gau Jung Si Yung Gu Duk Dik Jing Kok Fong Sik
  Michael Kong (Kwong Leung)

11 CRAZY
  Can : Fung
  Bibi Zhou Bichen

10 SEA OF LIGHT
  Can : Guong Ji Hoi
  A-Lin

 9 OUR TIME
  Can : Ngor Moon Dik Si Guong
  TFBoys

 8 JUST LIKE WIND
  Can : Jeung Fung Yut Yeung
  Joker Xue (Sit Ji Him)

 7 SHEEP
  Lay Zhang Yixing (Cheung Ngai Hing)

 6 YOUTH LIES WITHIN
  Can : Ching Chun Jui Liu Shui
  Rainie Yang (Yeung Sing Lam)

 5 OUTSIDE OF
  Can : Ji Oi
  Eason Chan Yik Shun

 4 THE LAKESIDE OF YEARNING
  Can : Seung Si Wu Boon
  FS (Fuying & Sam)

 3 A STATE OF BLISS
  Can : Ngor Hung Yuet Fai
  Stefanie Sun Yanzi

 2 LITTLE BIG US
  Can : Wai Dai Dik Miu Siu
  JJ Lin (Lam Chun Kit)


 1 STORY THIEF
  Can : Tau Goo Si Dik Yun
  A-Mei (Cheung Wai Mui)

No comments:

Post a Comment