Tuesday, May 31, 2011

[2011.06.01] SATURDAY, MAY 28 2011

GLOBAL CHINESE SONG CHART

For Saturday, May 28 2011

15 ZERO HERO COMMOTION
Can : Ling Si Hei Hung
Mr

14 HEAVEN EARTH ONE BATTLE
Can : Tin Dei Yut Dau
Jay Chou (Chow Kit Lun) featuring Kobe Bryant

13 RUNAWAY
Can : Chook Jau
Alfred Hui Ting Hung

12 FALL FOR ALIEN
Can : Luen Seung Oi Sing Yun
Julian Cheung Chi Lam

11 I FINALLY BECOME ANOTHER'S WOMAN
Can : Ngor Jung Yu Sing Liu Bit Yun Dik Nui Yun
Jacky Xue (Sit Ji Him)

10 INNOCENT PLEASURE
Can : Mo Sum Fai Yi
Andy Lau Tak Wa

9 WHEN WINTER NIGHTS GRADUALLY WARM
Can : Dong Dung Ye Jim Luen
Stefanie Sun Yanzi

8 IN MY IMAGINATION
Can : Seung Jeung Ji Jung
Vae Xu Song

7 JUNE FROST
Can : Lok Yuet Fei Seung
Eason Chan Yik Shun

6 ONE FAMILY ONE
Can : Yut Ga Yut
Jasmine Leong Jing Yu, Z-Chen Zhang (Cheung Chi Sing)

5 LOVER FRIEND
Can : Ching Yun Ji Gei
Rachel Liang (Leung Man Yam)

4 ATLANTIS
Can : Ah Dut Lan Tai Si
F.I.R.

3 GREAT FEAT
Can : Jong Gui
Hins Cheung King Hin

2 SORRY, JUST SUNDDELY MISS YOU MUCH
Can : Dui But Hei, Ji Si Fut Yin Hung Seung Nei
Chris Lee Yuchun1 NOT SO EASY
Can : Ho But Yung Yi
Khalil Fong Datong

No comments:

Post a Comment