Tuesday, March 29, 2011

[2011.03.30] SATURDAY, MARCH 26 2011

GLOBAL CHINESE SONG CHART

For Saturday, March 26 2011

15 FIGHT FOR WHAT
Can : Ping Sut Mor
Show Luo (Law Chi Cheung)

14 THIRD BEAT
Can : Sam Fun Pak
Jacky Cheung Hok Yau

13 WOULD YOU
Can : Nei Wui But Wui
Jasmine Leong Jing Yu

12 START OVER
Can : Chung Loi
Tiger Huang (Wong Siu Fu)

11 BACK UP
Can : Hau Woon
Pakho Chau

10 HAPPY ARMAGEDDON
Can : Moot Yut Fai Lok
Anthony Neely (Ngai On Tung)

9 BECAUSE OF YOU
Can : Yun Wai Nei
Khalil Fong Datung

8 ROSE IN A DREAM
Can : Mong Jung Dik Cheung Mei
Chen Chusheng (Chen Chor Sun)

7 REMEMBER
Can : Gei Dut
JJ Lin (Lam Chun Kit)

6 BIG WOMAN
Can : Dai Nui Yun
Gary Chaw (Cho Gat)

5 HALF CONCERN
Can : Boon Fun Gwan Sum
Joyce Cheng Yun Yi

4 LET ME LOVE YOU FOR AN HOUR
Can : Yeung Ngor Oi Nei Yut Siu Si
Raymond Lam Fung

3 EVERY YEAR
Can : Nin Nin
Charlene Choi Cheuk Yin

2 YOUNG ARTISTS WHO CAN DANCE
Can : Wui Tiu Mo Dik Man Ngai Ching Nin
Chris Lee Yuchun
1 WORLD SPEAKS FROM THE HEART
Can : Sai Shuet Sum Yu
Stefanie Sun Yanzi

No comments:

Post a Comment