Tuesday, July 16, 2019

[2019.07.17] FOR THE WEEK STARTING JULY 13 2019

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting July 13 2019


15 PRETTY CRAZY
  Joey Yung Cho Yi

14 PLAY WITH ME
  Can : Pui Ngor Wan
  CosmosPeople

13 THOUGHTLESS
  Can : Mo Lim
  Jane Zhang Liangying (Cheung Lan Wing)

12 SAME DIFFERENCE
  Can : Yut Yeung Buk Yut Yeung
  Supper Moment

11 BRILLIANT YOU
  Can : Chan Lan Dik Nei
  Wang Feng

10 HARD TO GET
  Cai Xukun (Choi Kai Kwan)

 9 FIGHTING FISH
  Can : Dau Yu
  Mad August

 8 HONEY
  Can : Wor Nei
  Lay Zhang Yixing (Cheung Ngai Hing)

 7 ONE
  Can : Nei Yau Wui Jeung Ngor Yut Yeung
  Z.Tao (Huang Zitao)

 6 AGAINST THE WIND
  Can : Yik Fung
  Mao Buyi

 5 WAITING FOR YOU
  Can : Dung Nei Jeung
  Diamond Zhang Bichen

 4 NEAREST ETERNITY
  Can : Jui Kun Dik Wing Yuen
  Michael Kong (Wong Kwong Leung)

 3 LONELY DOORWAY
  Can : Goo Duk Moon Hau
  Gin Lee (Lee Hung Ngai)

 2 DISTANT VOYAGE
  Can : Yuen Hong
  Xu Wei


 1 HOW AM I
  Can : Ngor Ho Ma
  Fish Leong Jing Yu

No comments:

Post a Comment