Tuesday, July 23, 2019

[2019.07.24] FOR THE WEEK STARTING JULY 20 2019

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting July 20 2019


15 PLAY WITH ME
  Can : Pui Ngor Wan
  CosmosPeople

14 THOUGHTLESS
  Can : Mo Lim
  Jane Zhang Liangying (Cheung Lan Wing)

13 HARD TO GET
  Cai Xukun (Choi Kai Kwan)

12 EMPTY HANDS
  Can : Hung Sau Yi Loi
  Hins Cheung King Hin

11 DISTANT VOYAGE
  Can : Yuen Hong
  Xu Wei

10 MISS U
  Azora Chin (Yau Cheung Ching)

 9 HOW AM I
  Can : Ngor Ho Ma
  Fish Leong Jing Yu

 8 WAITING FOR YOU
  Can : Dung Nei Jeung
  Diamond Zhang Bichen

 7 BRILLIANT YOU
  Can : Chan Lan Dik Nei
  Wang Feng

 6 BUTTERFLY KNOWS WHO SHE LOVES
  Can : Wu Dip Ji Doh Ta Oi Shu
  Jason Zhang Jie

 5 CLUMSY CRUSH
  Can : Chuet Mo
  Charlie Zhou Shen (Chow Sum)

 4 SONG OF ELEPHANT
  Can : Dai Jeung Ji Gor
  Bibi Zhou Bichang

 3 WEREWOLVES
  Can : Tin Hak Ching Bai Ngan
  Nine Chen (Chen Ling Gau) feat. Feng Ze (Yau Fung Jak)

 2 LONELY DOORWAY
  Can : Goo Duk Moon Hau
  Gin Lee (Lee Hung Ngai)


 1 WA
  Can : Wa
  Chris Lee Yuchun

No comments:

Post a Comment