Tuesday, September 5, 2017

[2017.09.06] FOR THE WEEK STARTING SEPTEMBER 2 2017

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting September 2 2017


15 WON'T LET GO
  Can : But Fong
  Nick Chou (Chow Tong Ho)

14 SENSE OF SECURITY
  Can : On Chuen Gum
  JW (Wong Ho Yi)

13 SET IT OFF
  Can : Juk Fat
  Luhan

12 DRUMS ABOUT TO SOUND
  Can : Goo Sing Yeuk Heung
  Chyi Chin (Chai Chun)

11 BRAVE THE RAIN
  Can : Mo Yu
  Terence Siufay

10 GO
  Can : Yut Jik Jau
  A-Lin

 9 THE FIRST MEMORY
  Can : Jui Chor Dik Gei Yik
  Lala Hsu (Tsui Gai Ying)

 8 SECRET FRUIT
  Can : Bei Gor
  Fish Leong Jing Yu

 7 CAPE
  Can : Pei Fung
  Eason Chan Yik Shun

 6 COMING HOME
  Will Pan (Poon Wai Pak)

 5 GO! AMIGO
  Can : Ga Yau! Amigo
  TFBoys

 4 THAT IS IT
  Can : Jau Jeh Yeung
  Li Ronghao

 3 CAPE
  Can : Pei Fung
  Eason Chan Yik Shun

 2 PLEASE LET LOVE BELIEVE IN YOU
  Can : Ching Yeung Oi Ching Seung Shun Nei
  Jane Zhang Liangying


 1 100 TYPES OF PASSION
  Can : Yut Bak Jung Yit Oi
  Chris Lee Yuchun, Major Lazer

No comments:

Post a Comment