Tuesday, September 4, 2012

[2012.09.05] SATURDAY, SEPTEMBER 1 2012

GLOBAL CHINESE SONG CHART
For Saturday, September 1 2012

15 SEVERAL OF YOU
  Can : Gei Gor Nei
  Jacky Xue (Sit Ji Him)

14 I HAVE A DATE WITH AUTUMN
  Can : Ngor Wui Chau Tin Yau Gor Yuek Wui
  Hins Cheung King Hin

13 LOVE MORE
  Can : Gung Oi
  Pan Chen

12 FOOL'S BLISS
  Can : Min Keung Hung Fok
  James Lin (Lam Yau Ga)

11 TAKE A STAND AT THIRTY
  Can : Sam Sup Yi Lap
  Anson Hu (Wu Yin Bun)

10 AUDITORY HAULLCINATION
  Can : Wan Ting
  Vae Xu Song (Hui Sung)

 9 DON'T WANT TO WAKE UP
  Can : But Seung Sing Loi
  Wilber Pan (Poon Wai Pak)
http://youtu.be/Avy_FsLw9Mk

 8 DO YOU DARE
  Can : Nei Gum But Gum
  LaLa Hsu (Tsui Gai Ying)

 7 CAN LOVE NO MORE
  Can : Luen Mo Hor Luen
  Leo Ku Kui Kei

 6 TODAY FINALLY GOING HOME ALONE
  Can : Gum Tin Jung Yu Yut Yun Wui Ga
  Gin Lee

 5 FIRE LIKE YEARS
  Can : Chi For Nin Wa
  Chris Lee Yuchun

 4 BETTER ME
  Fiona Sit Hoi Kei

 3 LOVE REVEALS IN THE LONG RUN
  Can : Oi Gau Gein Yun Sum
  Jasmine Leong Jing Yu

 2 MESSING
  Can : Wu Nau
  Kenji Wu (Ng Hak Kwun)


 1 VIEWING FLOWERS IN THE MIST
  Can : Mo Lui Hong Fa
  Joey Yung Cho Yi

No comments:

Post a Comment