Tuesday, September 11, 2012

[2012.09.12] SATURDAY, SEPTEMBER 8 2012

GLOBAL CHINESE SONG CHART
For Saturday, September 8 2012

15 DO YOU DARE
  Can : Nei Gum But Gum
  LaLa Hsu (Tsui Gai Ying)

14 ROSE COLORED YOU
  Can : Mui Gwai Sik Dik Nei
  Deserts Chang (Cheung Yuen)

13 SLOW AND EASY
  RubberBand

12 LOVE MORE
  Can : Gung Oi
  Pan Chen

11 CAN LOVE NO MORE
  Can : Luen Mo Hor Luen
  Leo Ku Kui Kei

10 BETTER ME
  Fiona Sit Hoi Kei

 9 HEARTBREAK IS NO BIG DEAL
  Can : Sut Luen Si Siu
  Yisa Yu (Yuk Hor Wai)
http://youtu.be/TgTwvE-XHB4

 8 FIRE LIKE YEARS
  Can : Chi For Nin Wa
  Chris Lee Yuchun

 7 DON'T WANT TO WAKE UP
  Can : But Seung Sing Loi
  Wilber Pan (Poon Wai Pak)

 6 I HAVE A DATE WITH AUTUMN
  Can : Ngor Wui Chau Tin Yau Gor Yuek Wui
  Hins Cheung King Hin

 5 SEVERAL OF YOU
  Can : Gei Gor Nei
  Jacky Xue (Sit Ji Him)

 4 TODAY FINALLY GOING HOME ALONE
  Can : Gum Tin Jung Yu Yut Yun Wui Ga
  Gin Lee

 3 VIEWING FLOWERS IN THE MIST
  Can : Mo Lui Hong Fa
  Joey Yung Cho Yi

 2 MESSING
  Can : Wu Nau
  Kenji Wu (Ng Hak Kwun)


 1 LOVE REVEALS IN THE LONG RUN
  Can : Oi Gau Gein Yun Sum
  Jasmine Leong Jing Yu

No comments:

Post a Comment