Tuesday, August 14, 2012

[2012.08.15] SATURDAY, AUGUST 11 2012

GLOBAL CHINESE SONG CHART
For Saturday, August 11 2012

15 ON MY WAY
  Can : Toh Jung
  Jane Huang (Wong Mei Jun)

14 FOOL'S BLISS
  Can : Min Keung Hung Fok
  James Lin (Lam Yau Ga)

13 LOVE YOU
  Joi Chua (Choi Shun Kai)

12 VALENTINE'S DAY
  A-Do

11 BETTER ME
  Fiona Sit Hoi Kei

10 CAN LOVE NO MORE
  Can : Luen Mo Hor Luen
  Leo Ku Kui Kei

 9 DO YOU DARE
  Can : Nei Gum But Gum
  LaLa Hsu (Tsui Gai Ying)
http://youtu.be/HLibG1_lcTk

 8 BB 88
   Khalil Fong Datong

 7 HEAVY FLAVOR
  Can : Chung Hau Mei
  Eason Chan Yik Shun


 6 WHAT HAVE YOU DONE?
  G.E.M

 5 LET ME LOVE YOU
  Can : Yeung Ngor Oi Nei
  Anthony Neely (Ngai On Tung)

 4 LOVE REVEALS IN THE LONG RUN
  Can : Oi Gau Gein Yun Sum
  Jasmine Leong Jing Yu

 3 JUST RIGHT
  Can : Jing Ho
  Joey Yung Cho Yi

 2 YOU EXIST IN MY SONG
  Can : Ngor Dik Gor Sing Lui
  Qu Wanting (Kuk Yuen Ting)


 1 MESSING
  Can : Wu Nau
  Kenji Wu (Ng Hak Kwun)

No comments:

Post a Comment