Tuesday, August 28, 2012

[2012.08.29] SATURDAY, AUGUST 25 2012

GLOBAL CHINESE SONG CHART
For Saturday, August 25 2012

15 FIRE LIKE YEARS
  Can : Chi For Nin Wa
  Chris Lee Yuchun

14 LOVE MORE
  Can : Gung Oi
  Pan Chen

13 TAKE A STAND AT THIRTY
  Can : Sam Sup Yi Lap
  Anson Hu (Wu Yin Bun)

12 VIEWING FLOWERS IN THE MIST
  Can : Mo Lui Hong Fa
  Joey Yung Cho Yi

11 YOU EXIST IN MY SONG
  Can : Ngor Dik Gor Sing Lui
  Qu Wanting (Kuk Yuen Ting)

10 DO YOU DARE
  Can : Nei Gum But Gum
  LaLa Hsu (Tsui Gai Ying)

 9 FOOL'S BLISS
  Can : Min Keung Hung Fok
  James Lin (Lam Yau Ga)
http://youtu.be/rX31vEbpI0s

 8 SEVERAL OF YOU
  Can : Gei Gor Nei
  Jacky Xue (Sit Ji Him)

 7 TODAY FINALLY GOING HOME ALONE
  Can : Gum Tin Jung Yu Yut Yun Wui Ga
  Gin Lee

 6 LOVE REVEALS IN THE LONG RUN
  Can : Oi Gau Gein Yun Sum
  Jasmine Leong Jing Yu

 5 I HAVE A DATE WITH AUTUMN
  Can : Ngor Wui Chau Tin Yau Gor Yuek Wui
  Hins Cheung King Hin

 4 CAN LOVE NO MORE
  Can : Luen Mo Hor Luen
  Leo Ku Kui Kei

 3 MESSING
  Can : Wu Nau
  Kenji Wu (Ng Hak Kwun)

 2 WE'LL NEVER KNOW
  William Wei (Wai Lai On)


 1 BETTER ME
  Fiona Sit Hoi Kei

No comments:

Post a Comment