Tuesday, November 16, 2021

[2021.11.17] FOR THE WEEK STARTING SATURDAY, NOVEMBER 13 2021

For the week starting Saturday, November 13 2021 (Week 46)

VIUTV CHILL CLUB CHART


  5 MEGAHIT
  Anson Lo Hon Ting

  4 TRANQUILITY LIFE
  Can : Fut Gai Yun Sun
  Alfred Hui Ting Hung

  3 NOWHERE WANDERER
  Can : Mo Chu Yau Yun
  Nowhere Boys

  2 THAT'S IT FOR NOW
  Can : Hai Gum Sin La
  MC $oHo and KidNey ft. Kayan9896


  1 MORTAL WORLD BEAUTY
  Can : Chun Sai Mei
  Endy Chow Kwok Yin


TVB JADE SOLID GOLD


  5 STAY
  Zaine Sze Hon Kiu

  4 THE HARDEST PATH
  Can : Jui Lan Hung Dik Lo
  Joyce Cheng Yun Yi

  3 THANK YOU FOR CHEERING
  Can : Jeh Jeh Nei Dik Ying Woon
  Hubert Wu Hung Kwan

  2 KNOT
  Can : Git
  Jason Chan Pak Yu


  1 THE NOBILITY OF THE TRUTH
  Can : Jun Wa Dik Ching Ho
  Gigi Yim Ming Hei


METRO RADIO HIT DOMESTIC CHART


  5 ARROGANCE OF THE UNWORLDLY
  Can : Mei Gein Gor Sai Min Dik Jiu Jik
  Kay Tse On Kay

  4 DON'T LOOK FOR WHAT'S LOST
  Can : Dit Yeh Ng Ho Wan
  MC $oho and Kid Ney

  3 WHEN MANKIND AND STARS SHINE
  Can : Yun Lui Kwan Sing Sim Yiu Si
  Jer Lau Ying Ting

  2 TRANQUILITY LIFE
  Can : Fut Gai Yun Sun
  Alfred Hui Ting Hung


  1 MEGAHIT
  Anson Lo Hon Ting


COMMERCIAL RADIO 903 TOP 20


 5 LIVE WITH SELF
  Can : Dui Dak Hei Ji Gei
  Jason Chan Pak Yu

 4 MEGAHIT
  Anson Lo Hon Ting

 3 ARROGANCE OF THE UNWORLDLY
  Can : Mei Gein Gor Sai Min Dik Jiu Jik
  Kay Tse On Kay


  2 MY APPLE PIE
  Edan Lui Jeuk On


  1 BETWEEN SENSIBILTY AND STUBBORNNESS
  Can : Lei Sing Yu Yum Sing Ji Gan
  AGA (Kong Hoi Ga)


RTHK CHINESE POP CHART


  5 YOU MADE MY DAY
  ANSONBEAN X Lai Ying

  4 HALO
  Can : Ju Gok Guong Wan
  Kaho Hung

  3 THE HARDEST PATH
  Can : Jui Lan Hung Dik Lo
  Joyce Cheng Yun Yi

  2 RUN! RUN! RUN!
  Can : Bun Pau Ba!
  Mike Tsang Bei Tak


 1 THE NOBILITY OF THE TRUTH
  Can : Jun Wa Dik Ching Ho
  Gigi Yim Ming Hei

No comments:

Post a Comment