Tuesday, June 5, 2012

[2012.06.06] SATURDAY, JUNE 2 2012

GLOBAL CHINESE SONG CHART
For Saturday, June 2 2012

15 DISTANT SONG
  Can : Yuen Gor
  Huang Ying, Denis Ng Tung

14 LOVE YOU
  Can : Oi Nei
  Kimberley Chen Fong Yu


13 CHARMING ISLAND
  Can : Mai Yun Doh
  Sun Nan

12 ALL YOU NEED IS ME
  Fiona Sit Hoi Kei

11 PRETEND WE NEVER LOVE
  Can : Ga Cheung Ngor Moon Moot Oi Gor
  Jiro Wang (Wong Dong Sing)

10 SOMEDAY I'LL FLY
  G.E.M.

 9 TRAVEL BOOK
  Can : Lui Yau Shu
  Twins

 8 MY RODEO
  Sherman Chung Shu Man
http://youtu.be/1rcxMb6wEqg

 7 MAYFLY
  Can : Fau Yau
  Joey Yung Cho Yi

 6 MY ROOM
  Can : Fong Gan
  Maggie Chiang (Kong Mei Kei)

 5 NOT SO EASY
  Can : Ho But Yung Yi
  Jane Zhang Liangying


 4 LET ME LOVE YOU
  Can : Yeung Ngor Oi Nei
  Hu Xia

 3 COULD NOT HELP BUT FORGIVE
  Can : Yun But Ju Yuen Leung
  Landy Wen


 2 NOT YOUR FAULT
  Can : But Si Nei Dik Chor
  Della Ding Dong


 1 SECOND LIFE
  Can : Dai Yi Yun Sun
  May Day

No comments:

Post a Comment